Càlcul dels índex específics

Índex d’eficiència en la il·luminació

Factor de llum natural

Renovacions d’aire