Càlcul dels índex de qualitat ambiental

Índex de qualitat higrotèrmica

Índex de qualitat respiratoria

Índex de qualitat lumínica