Càlcul dels índex de qualitat bioclimàtica

El balanç d’energia en un edifici
Índexs de qualitat bioclimàtica