Conceptes bàsics

En aquest bloc, us proposem set activitats diferents:

Què ens proposem en aquesta activitat?

Avaluar la potència tèrmica generada en un escalfador i l’energia absorvida pels materials.

Potència i energia tèrmica.pdf

Què ens proposem en aquesta activitat?

Mesurar la calor específica de diferents materials, en relació amb la de l’aigua

Quantitat de calor i calor específica.pdf

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Mesurar i dibuixar la grafica es temperatures en el procés de fusió del gel
Mesurar i dibuixar la grafica de les temperatures en el procés de fusió i solidificació de la cera
Mesurar i dibuixar la gràfica es temperatures en el procés d’evaporació del alcohol

Calor de canvi de fase.pdf

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Mesurar com varia la temperatura en l’extrem d’un material conductor, quan l’altre extrem es escalfat.

Transferència d’energia tèrmica per conducció.pdf

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Veure com funciona la transferència d’energia tèrmica per convecció

Transferència d’energia tèrmica per convecció.pdf

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Veure com funciona la transferència d’energia tèrmica per radiació

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Entendre com funciona l’inèrcia tèrmica
Interpretar adequadament les dades obtingudes

Emmagatzemament d’energia tèrmica. Inèrcia tèrmica.pdf