La qualitat bioclimàtica

La qualitat ambiental als centres educatius, es pot mantenir de dues formes:

En aquest apartat proposem al vostre abast, les eines per avaluar quin és el cas de la vostra aula.

Així com la qualitat ambiental dels edificis ha estat ampliament estudiada, la qualitat bioclimàtica, tot i haver estat treballada en totes les cultures al llarg de la història, es troba molt menys documentada.

D’una banda, el Código Tècnico de la Edificación obliga al compliment d’uns mínims energètics en la construcció dels edificis però no ofereix índexs clars i sencills de treballar. D’altra banda, els programes informàtics de simulació energètica d’edificis són molt complexos. Tant la normativa, com els programes informàtics no poden cobrir els nostres objectius ja que:

En el desenvolupament de la Motxilla Bioclimàtica ens hem vist obligats a abordar el repte tècnic de desenvolupar uns índexs de qualitat bioclimàtica. Els càlculs per l’obtenció dels índexs a partir de les vostres mesures experimentals els fa la CALCULADORA i els ofereix dins l’apartat Resultats > Índex bioclimàtics.

El detall matemàtic el podeu trobar al Manual de la Calculadora.

Les següents pàgines volen introduir el camí seguit:

El balanç d’energia a l’aula

Índexs de qualitat bioclimàtica