Índexs de qualitat bioclimàtica

Els balanç d’energia diari plantejat dependrà necessàriament de les condicions meteorològiques dels dies estudiats. És a dir, podem tenir pèrdues importants pels tancament per motius ben diferents (a) el dia és càlid però els aïllaments són molt dolents i (b) els aïllament són acceptables però el dies de mesura han estat molt freds. Per classificar el nivell dels aïllaments i fer els resultats comparables entre localitats i èpoques de l’any normalitzem els valor energètics assolits.

Definim 4 índexs de qualitat bioclimàtica per avaluar diferents característiques de l’aula. Aquest indexs integren tant el comportament arquitèctònic de l’aula com la gestió que en fan els usuaris.

Per cada índex s’han definit tres categoria: Alta (A), mitja (B) i baixa (C).

Per definir els valor numèrics que delimiten cada categoria s’han realitzat milers de simulacions amb el programa comercial TRNSYS. S’han modelitzat aules amb diferents paràmetres constructius i de gestió per part dels usuaris i s’ha avaluat la seva qualitat bioclimàtica en localitats de diferents zones climàtiques de Catalunya.

És important treballar els quatre índexs de qualitat bioclimàtica ja que, tot i estar relacionats, són independents. Podem obtenir tot tipus de combinacions entre les categories dels índexs. Per exemple, bones condicions en els tancaments (IBT – A) però moltes pèrdues per ventilació degut a la mala gestió dels usuaris (IBVI – C). De manera similar a com ens trobem amb la qualitat ambiental, un bon valor de l’índex de qualitat lumínica no ens asegura el mateix resultat per la qualitat respiratòria.