La qualitat ambiental

Tradicionalment s’ha dedicat especial atenció al confort higrotèrmic però avui en dia no hi ha discussió en que la qualitat ambiental a l’aula resulta de la interrelació entre confort higrotèrmic, respiratori, visual i acústic.

Exposem a continuació els índexs de qualitat triats en cada cas per avaluar les aules objecte d’investigació. Aquests segueixen la normativa estatal i per això donem algunes referències i treballs relatius als mateixos.

Els càlculs per l’obtenció dels índexs a partir de les vostres mesures experimentals els fa la Calculadora i els ofereix dins l’apartat Resultats > Índex de Confort.

El detall matemàtic el podeu trobar al Manual de la Calculadora.

El confort acústic no ha estat abordat directament dins de la Motxilla Bioclimàtica, sense per això deixar de tenir la seva importància a les aules.

Índex de qualitat higrotèrmica

Índex de qualitat respiratoria

Índex de qualitat lumínica