Índex de qualitat higrotèrmica

Índex de qualitat higrotèrmica: El Percentatge de Persones Insatisfetes.

La primera condició a complir per fer l’activitat a l’ aula confortable és que el nostre cos pugui satisfer el balanç tèrmic. Això vol dir que els mecanismes fisiológics de la termorregulació siguin capaços de portar a l’ organisme a un estat d’equilibrio térmic entre el guany d’energia tèrmica (d’origen ambiental i metabòlic) i l’ eliminació del mateix.

Però l’ equilibri tèrmic en si mateix està lluny de proporcionar sensació de confort. L’ organismè pot aconseguir satisfer el balanç tèrmic en un ampli ventall de combinacions de situacions ambientals i taxes d’activitat però només una estreta franja d’aquestes condueix a situacions que la gent califiquem com a confortables. L’ experiència ha demostrat que per assolir el confort higrotèrmic ha de cumplir-se, junt amb l’ equilibri tèrmic, que la temperatura de la pell i la quantitat de suor secretada han de romandre dins de certs límits.

El mètode de Fanger és un dels mètodes numèrics d’avaluació del confort higrotèrmic més emprats a nivell internacional. S’analitza des del punt de vista de la percepció de les persones. Les variables independents són per l’ ambient la temperatura de l’aire, la temperatura radiant de les superfícies, la humitat de l’aire i el moviment de l’aire, mentre que per les persones són l’activitat , la resitència tèrmica de la roba i el factor de cobriment de la mateixa. El mètode ofereix com a índex final el Percentatge de Persones Insatisfetes (PPD). Aquest índex, ben contrastat, és el programat a la Calculadora i el proposem com a índex de qualitat higrotèrmica.

La norma UNE-EN ISO 7730 estableix tres categories de qualitat ambient higrotérmic relatives al grau d’ insatisfacció que la situació tèrmica provocaria en els ocupants (PPD).

Categoria A ________PPD < 6%
Categoria B ________PPD < 10%
Categoria C ________PPD < 15%

INSHT. NTP 779. Bienestar térmico: criterios de diseño para ambientes térmicos confortables. 2008.