Índex de qualitat lumínica

Índex de qualitat lumínica: Il·luminància

La qualitat de la il·luminació als centres educatius és un factor molt important per determinar la velocitat, precissió i confort necessaris per desenvolupar les tasques visuals. La il.luminació ha de satisfer les necessitats psicològiques i emotives dels estudiants així como influir positivament en el seu comportament i en la capacitat de concentració en la feina. D’altra banda la iluminació representa en moltes instal·lacions un percentatge important  del consumo elèctric, en algunos casos més del 50 %.

En el confort lumínic que volem gaudir intervenen tres paràmetres diferents:

• La il·luminància o quantitat d’energia lluminosa que incideix sobre una superfície es mesura en lux (= 1 lumen/m²). Encara que l’ull humà pot apreciar il·luminàncies compreses entre 3 i 100.000 lux, per poder desenvolupar còmodament una activitat necessita entre 100 lux i 1.000 lux.

• L’enlluernament, provocat per l’excessiva diferència entre les energies radiades pels cossos en funció de com estan d’il·luminats.

• El color de la llum, conseqüència del repartiment d’energia en les diferents longituds d’ona de l’espectre: per tenir una bona reproducció del color, la llum ha de tenir energia suficient en totes aquestes longituds. La sensibilitat més alta de l’ull humà correspon al color groc-verdós.

Tot i que l’enlluernament i el color de la llum són factors importants la proposta la Motxilla Bioclimàtica es centra en avaluar la il·luminància (lux) a l’aula com a índex de qualitat lumínica.

Pel que fa al nivell d’i·lluminació necessari hi ha una gran dispersió entre els nivells òptims normalitzats per diferents païssos. Pels centres educatius s’estableix un rango de 500 – 700 lux per aules, sales de reunió i biblioteques, i de 700 – 1.000 lux en laboratorisi aules de dibuix. A España la Norma UNE-EN 12464-1 dedicada la il·luminació dels llocs de treball  defineix els paràmetres recomanats pels diversos tipus d’espais d’un centre educatiu. Les recomendacions d’aquesta norma i altres documents tècnics proposen un valor mínim per l’aula de 300 lux de il·luminància artificial, considerant que la llum natural s’afegirà a aquesta. Pel mateix espai en ús nocturn el valor mínim puja a 500 lux, entenent que no hi haurà contribució de llum natural. D’acord amb aquest textos sembla coherent que el llindar mínim de il·luminància a l’aula considerant la contribució natural i artifical siguin els 500 lux.

IDAE. Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Centros docentes. 2001.